ReadyPlanet.com


รับทำ Spss รับทำวิจัย รับวิเคราะห์สถิติงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เร่งด่วนในราคาถูก!


 รับประมวลผลและรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย รับงานเร่งด่วนภายใน 1-2 วัน

 

สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square

3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

5. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis

6. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis

7. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis

8. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

9. สถิติอื่นๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Khun Vit  (BA Thammasat University,  MA. Chulalongkorn University)

Tel. 061-2893564

https://www.facebook.com/thesis39

https://spss-consult.blogspot.com

Line ID: vit2893

Email: ram4229(@)hotmail.comผู้ตั้งกระทู้ Vit (ram4229-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-04-21 20:14:12 IP : 58.8.181.24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4264608)

 (ต่อ)

ภาพรวมงานบริการ

 

1. รับทำวิจัย รับประมวลข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS ในราคาถูก

2. รับวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS

3. รับประกันความถูกต้องของเนื้อหางาน

4. รับผิดชอบงานและงานเสร็จตรงเวลา

5. ที่สำคัญราคาไม่แพง

6. จัดทำโดยผู้มีประสบการณ์

7. แก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8. ให้คำปรึกษาและอธิบายผลการวิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณวิทย์ (ศบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โทร. 061-2893564 Line: vit2893

https://www.facebook.com/thesis39

https://spss-consult.blogspot.com

ผู้แสดงความคิดเห็น Vit วันที่ตอบ 2018-07-28 13:09:01 IP : 171.96.186.51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล